Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

 

Prevádzkovateľ:

 

Sekcia ambulantných ortopédov o.z.;

so sídlom: Hurbanova 9, 909 01 Skalica,

IČO: 54 561 841

DIČ: 212 173 5814

tel.: +421 947 968 822, e-mailový kontakt: ortopediasao@ortopediasao.sk

 

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 

 

Článok 1.

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva na základe zákonných kritérií a zásad stanovených nariadením a zákonom. Ide o zásady:

Legality – pri spracovanie jednotlivých osobných údajov postupuje prevádzkovateľ vždy a výlučne v zmysle zákonnej úpravy;

Účelného obmedzenia – osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len za účelom, ktorý je uvedený;

Korektnosti a transparentnosti – prevádzkovateľ umožňuje dotknutým osobám plne sa oboznámiť s ich právami;

Minimalizácie údajov – prevádzkovateľ spracúva len tie primerané a relevantné osobné údaje, ktoré sú obmedzené na nevyhnutnú mieru;

Integrity a dôvernosti – prevádzkovateľ osobné údaje chráni;

Obmedzenia uloženia – osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len v nevyhnutnej miere a na nevyhnutnú dobu;

Presnosti a Zodpovednosti – prevádzkovateľ si plne uvedomuje, že nakladá s osobnými údajmi a preto dotknutú osobu informujeme o všetkých jej právach a jeho povinnostiach.

 

Článok 2.

Osobným údajom je každý údaj, ktorý robí fyzickú osobu identifikovateľnú, alebo ktorý môže byť použitý na identifikáciu fyzickej osoby.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom uvedeným v predchádzajúcom článku a súčasne s ohľadom na spôsob ich následného využitia.

Pre každú situáciu má tak prevádzkovateľ nastavený jedinečný spôsob a účel spracúvania osobných údajov, čo chráni dotknutú osobu a minimalizuje zásahy do jej práv.

Vzájomné situácie sa však môžu navzájom prekrývať, čo znamená že môže prichádzať k spracúvaniu osobných údajov z viacerých účelov súčasne.  

 

Článok 3

Používaním webstránky prevádzkovateľa súhlasí dotknutá osoba s podmienkami prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov.

 

Článok 4

V prípade odoberateľa tzv. newsletterov spracúva prevádzkovateľ osobné údaje za účelom zaistenia odoberania a zasielania newslettera prevádzkovateľa.

 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je súhlas dotknutej osoby na základe ust. § 13 ods. 1) písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od udelenia súhlasu.

 

Článok 5

Pre účel registrácie dotknutej osoby na akreditovaných odborných podujatiach a spracovanie kreditov do elektronického kreditného systému spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1) písm. c) z.č. 18/2018 Z.z. T.j. pretože spracovanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä z.č. 578/2004 Z.z.)

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.  

 

Článok 6

Pre účely registrácie dotknutej osoby na odborných podujatiach, ktoré súvisia alebo nesúvisia so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1) písm. b) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda, z dôvodu, že spracovanie je nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 7

Pre účely prednášania či obdobnej prezentácie autorského diela dotknutou osobou na odborných podujatiach (prednášanie, prezentácia autorského diela a podobne) spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1) písm. b) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda, z dôvodu že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 

Doba spracúvania osobných údajov je doba trvania majetkových práv autora k dielu od poskytnutia osobných údajov.

 

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ na účel podľa tohto článku nespracúva, ak dotknutá osoba na odbornom podujatí nevystupuje aktívne.

 

Článok 8

Pre účely uzatvárania autorských a licenčných zmlúv na autorské dielo prezentované na odbornom podujatí a následné využívanie tohto diela spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1) písm. b) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda, z dôvodu že spracovanie je nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 

Doba spracúvania osobných údajov je doba trvania majetkových práv autora k dielu od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 9

Pre účely vyhotovovania kamerových, fotografických a obdobných záznamov z odborných podujatí spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1) písm. f) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ na účel podľa tohto článku nespracúva u dotknutej osoby, ktorá nie je zachytená na vyhotovených kamerových, fotografických a obdobných záznamov z odborných podujatí.

 

Článok 10

Pre účely zverejňovania kamerových, fotografických a obdobných záznamov z odborných podujatí na internetových stránkach, v publikáciách, reklamných materiáloch alebo obdobným spôsobom spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1) písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. Teda na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od udelenia súhlasu.

 

Článok 11

Pre právne účely spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na základe ust. § 13 ods. 1) písm. f) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Týmto oprávneným záujmom je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, a to:

(i) vymáhanie pohľadávok;

(ii) súdnych a/alebo obdobných konaní; 

(iii) zmluvnej agendy;

(iv) právnej agendy;

(v) správa majetku prevádzkovateľa;

(vi) GDPR.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 12

Pre účely zabezpečovania a vykonávania bezpečnostných opatrení a vývoj IT prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ osobné údaje podľa ust. § 13 ods. 1) písm. f) z.č. 18/2018 Z.z.  Tzn. z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Týmto oprávneným záujmom je zaistenie bezpečnosti a vývoja IT, a to

(i) riadenie prístupových práv (prístup do internej siete prevádzkovateľa);

(ii) manažment bezpečnostných incidentov a vyhodnocovanie podozrivých hlásení;

(iii) monitorovanie používateľov a zariadení;

(iv) profilovanie;

(v) vývoj, vylepšovanie a testovanie IT;

(vi) využívanie dát spracúvaných FPS systémov.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 13

Pre účely plnenia daňových a účtovných povinností prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na základe ust. § 13 ods. 1) písm. c) z.č. 18/2018 Z.z., teda z dôvodu, že je to nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

 

Osobitnými predpismi sú zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 422/2004 Z.z. o DPH, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní, prípadne iných zákonov vzťahujúcimi sa na účtovné a/alebo daňové účely, ktorými je SR viazaná.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 14

Pre účely ochrany práv a majetku prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v zmysle ust. § 13 ods. 1) písm. f) z.č. 18/2018 Z.z. . Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 

Týmto oprávneným záujmom je ochrany majetku prevádzkovateľa a osôb, a to

(i) kamerový systém;

(ii) systém na kontrolu a evidenciu vstupov do priestorov prevádzkovateľa, v ktorých poskytuje vzdelávacie služby;

(iii) využívanie SBS;

(iv) ochrana práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súdnom a/alebo obdobnom konaní.  

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 15

Na účely oznamovania protispoločenskej činnosti spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právneho základe podľa ust. § 13 ods. 1) písm. c) z.č. 18/2018 Z.z.. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Osobitným predpisom je ust. § 7 zákona č. 54/2019 Z.z. .

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

 

Článok 16

Pre účely marketingu a tzv. PR účely spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe v zmysle ust. § 13 ods. 1) písm. a) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na

 1. i) cielenú reklama (priamy marketing);

(ii) využívanie marketingových nástrojov;

(iii) reklamu slúžiacu na zvyšovanie povedomia a dobrého mena prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnych sietí, internetovej stránky prevádzkovateľa a/alebo iných médií.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od udelenia súhlasu dotknutou osobou.

 

Článok 17

Pre účely štatistiky spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe ust. § 13 ods. 1) písm. c) z.č. 18/2018 Z.z. . Teda pretože to je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je čl. 89 nariadenia.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 18

Pre účely vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe ust. § 13 ods. 1) písm. c) z.č. 18/2018 Z.z., t.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 19

Pre účely archivácie spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe ust. § 13 ods. 1) písm. c) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda, že je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je ust. čl. 89 nariadenia.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 20

Pre tzv. alumi účely spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe ust. § 13 ods. 1) písm. f) z.č. 18/2018 Z.z.,tzn na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

Týmto oprávneným záujmom je udržiavanie kontaktu prevádzkovateľa s absolventami odborných podujatí.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 21

Pre účel uzatvárania kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a/alebo inej odplatnej alebo bezodplatnej zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe v zmysle ust. § 13 ods. 1) písm. b) z.č. 18/2018 Z.z.. teda z dôvodu, že je to nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 22

Pre účely hodnotenia webstránky www.ortopediasao.sk spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1) písm. f) z.č. 18/2018 Z.z., t.j. na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

Týmto oprávneným záujmom je

(i) zlepšenie elektronického prostredia,

(ii) poskytovanie vzdelávacích služieb prevádzkovateľom;

(iii) sledovanie prevádzky na webových stránkach a v ich optimalizácia.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 23

Pre účely zamestnaneckých vzťahov, personalistiky a mzdy spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v zmysle ust. § 13 ods. 1) písm. c) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda, že to je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

 

Osobitným právnym predpisom je Zákonník práce.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 24

V prípade fungovania a aplikovania tzv. cookies spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v zmysle ust. § 13 ods. 1) písm. f) z.č. 18/2018 Z.z.. teda, že je to nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

Týmto oprávneným záujmom je

(i) zlepšenie elektronického prostredia,

(ii) sledovanie prevádzky na webových stránkach a v ich optimalizácia.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 25

Pre účel kontaktného formulára prístupného na webstránke prevádzkovateľa (www.ortopediasao.sk) spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v zmysle ust. § 13 ods. 1) písm. f) z.č. 18/2018 Z.z.. Teda, že je to nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa je zaistenie vybavovania podnetov dotknutej osoby a/alebo poskytovanie iných informácií o odborných podujatiach organizovaných prevádzkovateľom.  

 

Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

 

Článok 26.

Na účely spracovania osobných údajov bude prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, číslo klientskeho účtu, fotografia, záznam hlasu dotknutej osoby, záznam tváre dotknutej osoby, názov školských a/alebo obdobných vzdelávacích zariadení, dosiahnuté vzdelanie, informácie poskytnuté dotknutou osobou ktoré tvoria obsah podnetu a/alebo žiadosti dotknutej osoby na prevádzkovateľa, IP adresa, tzv. cookies, záznam komunikácie medzi dotknutými osobami, ktoré sa prihlásili na odborné podujatie usporadúvané prevádzkovateľom, názov prednášky resp. autorského diela prezentovaného na odbornom podujatí, špecifické meno, pod ktorým sa dotknutá osoba zúčastňuje odborného podujatia (tzv. nick). 

 

Článok 27.

Ak nie je uvedené v jednotlivých článkoch inak, doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je v rozsahu 10 rokov odo dňa kedy boli osobné údaje dotknutou osobou poskytnuté prevádzkovateľovi, resp. od momentu udelenia súhlasu.

 

IP adresa sa spracúva po dobu najdlhšie 3 mesiacov, resp. v prípade tzv. cookies do doby vypršania ich platnosti či ich odstránenia zo zariadenia dotknutej osoby.

 

Článok 28.

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 

Článok 29.

Vystavenie prvej kópie podľa Článku 28 je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú, a to vo výške 10,- € za každé ďalšie potvrdenie od tej ktorej dotknutej osoby.

Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ dotknutá osoba vo svojej žiadosti nepožiada o iný spôsob.

 

Článok 30.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba požiada.

 

Článok 31.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

Článok 32.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

—————————————————————————————————————

 

Článok 33.

Dotknutá osoba má právo na OBMEDZENIE spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa Článku 37., a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba môže žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov aj formou e-mailu zaslanom na adresu prevádzkovateľa.

 

Článok 34.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie (okrem ich uchovávania) bez súhlasu dotknutej osoby.

 

Článok 35.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

————————————————————————————————————-

 

Článok 36.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

 

Článok 37.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek NAMIETAŤ voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa;
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu;
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 

Článok 38.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa Článku 37 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.  

 

Článok 39.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 

Článok 40.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom

 

Článok 41.

Dotknutá osoba má právo KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

 

Článok 42.

Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

Článok 43.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, www.dataprotection.gov.sk., pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Článok 44.

Osobné údaje je dotknutá osoba povinná poskytnúť prevádzkovateľovi, ak tak stanovuje právny predpis. V takomto prípade neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľ nemôže postupovať v zmysle zákonnej úpravy ďalej.

 

V prípade, že je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa ust. § 13 ods. 1) písm. f) zákona je dotknutá osoba povinná spracúvanie strpieť, ale má právo voči nemu účinne namietať. Tým môže prísť k ukončeniu, obmedzeniu ale aj k pokračovaniu spracúvania; záleží od predmetných okolností.

 

V prípade, že je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby podľa ust. § 13 ods. 1) písm. a) zákona, dotknutá osoba nie je nikdy povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje a ich poskytnutie je vždy dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov dotknutou osobou a/alebo odvolanie súhlasu bude mať za následok nemožnosť poskytnutia služby a/alebo tovaru prevádzkovateľom dotknutej osobe, resp. zamedzenie účasti dotknutej osoby na odbornom podujatí.

 

V prípade, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, je poskytnutie údajov dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude mať za následok neuzatvorenie zmluvy, resp. jej zánik, neposkytnutie požadovanej služby prevádzkovateľom.

 

Článok 45.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje najmä priamo od dotknutej osoby na základe jedného z právnych titulov, prípadne iným zákonným spôsobom.

 

Článok 46.

Osobné údaje nebudú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem prípadov ak je to dohodnuté medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, alebo to je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, resp. pre jej uzatvorenie.

 

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľ nevyužíva služby zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov a dodávateľov služieb; tzv. sprostredkovateľov.

Sprostredkovateľ je niekto, kto pre potreby prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby spravidla pri dodávaní služieb objednaných prevádzkovateľom, pri zefektívňovaní činností a plnení úloh prevádzkovateľa.

 

Článok 47.

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ získa prostredníctvom webstránky, sú poskytované nasledujúcim príjemcom:

 1. Maroš Kovaľ, ktorý v prospech prevádzkovateľa zabezpečuje prevádzku a údržbu webstránky, ako aj uchovávanie osobných údajov získaných prostredníctvom webstránky na určenom serverovom riešení;
 2. Maroš Kovaľ, ktorý môže v prospech prevádzkovateľa využívať osobné údaje pri uskutočňovaní činnosti súvisiacej so zasielaním newslettera.

 

 Článok 48.

Prevádzkovateľ obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (tj. mimo členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska); ak to nie je nevyhnutné.

 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť prenesené do tretej krajiny. Na uvedený prenos prevádzkovateľ využíva služby dodávateľov ako Google, LLC, Facebook, Inc., a to najmä na marketingové a štatistické účely.  

 

Pri prenos do akýchkoľvek iných tretích krajín prevádzkovateľ vyžaduje dosiahnutie primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR.

 

Článok 49.

Prevádzkovateľ využíva niektoré formy automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. V systéme prevádzkovateľa je preto implementovaná aj doplnková funkcionalita tzv. logov, ktorá umožňuje spätne dohľadať kto a akým spôsobom pracoval s informačným systémom.  

 

Dotknutá osoba má právo aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie prijaté na základe výlučného automatizovaného individuálneho rozhodovania bez ľudského zásahu a požadovať od prevádzkovateľa vhodné opatrenia (napr. právneho napadnutia rozhodnutia, ľudský zásah a pod.); to neplatí ak je takéto automatizované individuálne rozhodnutie povolené právom EU a/alebo právom Slovenskej republiky, ktoré stanovujú vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ využíva tieto formy automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania:

 

 1. registrácie dotknutej osoby do používateľského účtu.
 2. zasielanie newsletterov dotknutým osobám.

 

Článok 50.

Prevádzkovateľ za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby implementoval žiadúce technické a organizačné štandardy, najmä pred zneužitím, zničením, stratou, neautorizovanou úpravou osobných údajov dotknutej osoby a/alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

 

V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta prevádzkovateľ používa šifrovacie technológie, pričom heslo k ich odšifrovaniu je zasielané iným elektronickým tokom.

 

Osobné údaje dotknutej osoby nachádzajúce sa v PC sú chránené heslom.

 

Osobné údaje zálohované na externom disku sú chránené heslom.

 

Heslo je jedinečným šifrovacím prístupovým kľúčom do PC a externý disk, ktoré je tvorené náhodným výberom znakov.

 

Osobné údaje nachádzajúce sa v listinnej či papierovej podobe sú uložené v uzamknutom trezore, alebo sú uložené v uzamknutej kancelárii.  

 

Článok 51.

Na analýzu návštevnosti a riadne fungovanie webstránky prevádzkovateľa: www.ortopediasao.sk sa – nielen na prevádzkovateľovej stránke – ukladajú dátové súbory, tzv. cookie.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní, za účelom uchovávania informácií o krokoch a preferenciách dotknutej osoby (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania).

 

Na stránkach prevádzkovateľ www.ortopediasao.sk sa používajú tzv. cookies na účely analýzy návštevnosti, a to prostredníctvom analytický nástroj spoločnosti Google Inc.: Google Analytics.

 

Súbory cookie je možné kontrolovať, zmazať prípadne úplne ich ukladanie vylúčiť. V prípade nastavenia neukladania tzv. cookies však niektoré služby a funkcie internetovej stránky prevádzkovateľa nebudú fungovať.

 

Článok 52.

Dozorným orgánom, na ktorý je možné nahlásiť porušenie ochrany osobných údajov je  Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

 

Článok 53.

Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že prevádzkovateľ jej vysvetlil práva, ktoré jej vyplývajú z nariadenia a zákona, a že jej tieto boli vysvetlené riadne, jasne a zrozumiteľne, a to s ohľadom na všetky subjektívne okolnosti na strane dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že všetkému porozumela a že voči prevádzkovateľovi nemá žiadne otázky týkajúce sa jej osobných údajov a/alebo ich spracovávania.