3. pracovné stretnutie Sekcie ambulantných ortopédov SOTS (SAO)

Kontinuita stretávania sa s kolegami pokračuje a vo februári 2022 priaznivá situácia umožnila osobné rozhovory v rámci 3.pracovného stretnutia Sekcie ambulantných ortopédov v Rajeckých Tepliciach. Slnečný mrazivý víkend a nádherné kúpeľné mestečko v strede hôr. Postupne prichádzajú lekári, sestričky a zástupcovia partnerov a výrobcov ortopedických pomôcok zo všetkých kútov Slovenska. Krásne miesto, hotel, strava aj ubytovanie. Starostlivosť personálu bezchybná, tak ako si lekári zaslúžia. Dodržiavanie všetkých aktuálnych hygienických nariadení zabezpečilo bezpečné stretnutie.

Konferencie sa zúčastnili vynikajúci lektori a početné diskusie priniesli neformálne a praktické odporúčania aj priateľské rozhovory. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Odborom zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, s podporou riaditeľky PhDr. Silvie Pekarčíkovej, ktorá osobne prišla účastníkov pozdraviť. Zhodnotila aktuálnu situáciu zdravotníctva v žilinskom kraji, ktorý ako jediný má v priamej pôsobnosti  3 nemocnice. Uviedla, že priemerný vek ortopédov v žilinskom kraji je 55 rokov. Privítala by v nemocniciach viac lôžok nielen na ortopedických pracoviskách ale celkovo. Potvrdila neefektivitu pri spravovaní databáz kolegov lekárov na Slovensku a nutnosť pracného opakovaného získavania kontaktov na jednotlivých lekárov a pracoviská.

Nerovnomerná koncentrácia špecializovaných ambulancií v krajoch a regiónoch spôsobí, že pacienti budú za lekármi cestovať. Vyzdvihla a ocenila prácu celého tímu oddelenia detskej ortopédie v nemocnici v Žiline pod vedením prednostu MUDr. Juraja Popluhára, PhD, MBA. Potešila účastníkov správou o projekte, na základe ktorého majú zdravotnícki pracovníci zvýhodnené podmienky na absolvovanie oddychu a pobytových služieb v kúpeľných zariadeniach.  Vždy ochotný a ústretový manažér hotela Aphroditae Ján Bučo predstavil možnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v kúpeľoch Rajecké Teplice a pozval pacientov aj lekárov na liečenie. 

 „Ortopedická zoznamka“ odštartovala 3.pracovné stretnutie Sekcie ambulantných ortopédov tento krát v krásnych priestoroch hotela Aphroditae v Rajeckých Tepliciach. Spoznať kolegov a umožniť priateľskú konštruktívnu komunikáciu bude cieľom aj naďalej. Hlavnou témou diskusie bolo financovanie ortopedickej ambulancie. Ešte stále existujú ortopedické ambulancie, kde sa pacient nemusí podieľať na financovaní ich fungovania, jedná sa však o menšie percento z celkového počtu. Ak nepríde k úprave podpory zo strany zdravotných poisťovní pravdepodobne sa nevyhneme skutočnosti, že platby u lekárov špecialistov budú nevyhnutne vyžadovať aj nemalú spoluúčasť pacientov rozdielnu však podľa regiónov a finančnej zdatnosti pacientov. Niektorí kolegovia otvorene deklarovali úmysel odchodu zo zdravotníctva a zatvorenie ortopedickej praxe.

„Zaujala ma myšlienka kolegyne lekárky, že je  rozdiel v prístupe staršej generácie lekárov a mladej nastupujúcej generácie mladých doktorov. Od altruizmu k obchodnému prístupu k medicíne. Je to veľmi smutné konštatovanie, medicína je formou podnikania a obchodu, peňazí a vytráca sa osobný prístup, empatia a terapia slovom, na ktoré nezostáva čas. Lebo čas sú peniaze a tie v zdravotníctve chýbajú. Z daného vyplýva, že financovanie  zdravotníckych výkonov v ambulanciách ortopédov je nedostatočné až likvidačné.“ skonštatovala MUDr. Hana Sameková.  Zároveň predstavila obnovený odbor Ortopedickej protetiky ako nového špecializačného odboru, v ktorom už atestovali prví  študenti. Je to nadstavbové štúdium pre atestovaných ortopédov. Trvá 3 roky, pozostáva z prípravy na ortopedicko-protetických pracoviskách, série školení vo všetkých súčastiach a zakončuje sa  odovzdaním špecializačnej práce, jej obhajobou a špecializačnou skúškou pred akreditovanou komisiou. Na pódium bola prizvaná MUDr. Janka Spišáková ako nová predsedníčka odboru, ktorá sa svojou húževnatosťou spoluzaslúžila o novovzniknutie odboru. Kolegom odbor priblížila a porozprávala o problémoch pri jeho akreditácii a aj o problémoch, s ktorými sa pri tematike zdravotníckych pomôcok stretáva. 

Stretnutie online pozdravuje gestor SAO MUDr.Andrey Švec, ktorý bol v čase konania akcie na dôležitej konferencii o nových technológiách v ortopédii v Brne. Medzinárodné vzťahy vďačne buduje SAO s pražskou Lekárskou fakultou a vyslovuje poďakovanie profesorovi Valérovi Džupovi, prodekanovi pre akademické postupy 3.lekárskej fakulty Karlovej Univerzity, ktorí vyslal na podujatie svojich kolegov ortopéda Dominika Macáka a RHB lekárku Dianu Rothovú. Aktivity ambulantných ortopédov rád podporuje. Maroš Varga z Košíc zážitkovo odprezentoval tému poškodenej rotátorovej manžety a imperatív kládol na včasné odoslanie na operačný zákrok. 

Akcie sa zúčastnili aj zástupcovia partnerov z prostredia ortopedickej protetiky a prostredníctvom ich zástupcu Ing. Filipa Jenčíka vyslovili ústretovosť a ochotu spolupracovať so Sekciou ambulantných ortopédov. Predsedníčka SAO Andrea Švrčková vyzvala účastníkov na aktívnu spoluprácu pri príprave časopisu Ad manus orthopedici a taktiež pri zasielaní podnetov z reálnej ambulantnej praxe, aby sa nimi SAO vedela zaoberať. Raňajšie sedenie s prezentáciou kazuistík predstavili Matej Handžák a Peter Chovanec. 

Aj napriek nepriaznivej zdravotnej situácii sa k účastníkom aspoň online pripojili kolegyne zo zdravotnej poisťovne Dôvera pod vedením regionálnej riaditeľky žilinskej pobočky Ing. Boženy Holbičkovej. Oboznámili lekárov s témami eRecept a repetetur u špecialistov. Detailne rozobrali tému „Pravidlá a úskalia predpisu individuálnych a sériových zdravotníckych pomôcok“ a oboznámili kolegov s procesmi, postupmi a skúsenosťami s posudzovaním poukazov pri predpise zdravotníckych pomôcok. Z prezentácie a z búrlivej diskusie vyplynula nevyhnutnosť aktualizácie podmienok pri preskripcii hlavne individuálnych zdravotníckych pomôcok či už na úrovni zdravotných poisťovní, tak aj úprava vestníka Ministerstva zdravotníctva, ktorý obsahuje „historické“ neodborné odporúčania.  Teší nás ochota kolegov zo zdravotnej poisťovne Dôvera sa o týchto témach rozprávať a vzájomne optimalizovať procesy do budúcna. 

V bloku detskej ortopédie odzneli praktické rady a odporúčania pre liečbu skoliózy a ďalších diagnóz. Hlavným mottom bolo odlíšenie chybného držania trupu od skoliózy. Pacient s chybným držaním trupu nepatrí na lôžkové ani špecializované ortopedické pracovisko, ale na RHB a do starostlivosti pediatra a rodičov. Kľúčové je odlíšenie  klinickej skoliózy a jej delenie a možnosti liečby, v prvom rade konzervatívnej a pri jej neúspechu správna indikácia operačnej liečby. Kedy realizovať rtg diagnostiku a kedy nie ? Ľahké skoliózy, ktorých počty sa v poslednej dobe navyšujú podliehajú manažmentu dispenzarizácie a liečby s cieľom neprogredovať. Odlišná situácia je pri diagnostike a liečbe nesprávneho držania tela, kde je základom liečby fyzioterapia, úprava domácich režimových opatrení a kľúčová je úloha rodiča. Lekári Juraj Popluhár, Hana Sameková, Janka Spišáková a Martina Frištáková sa venovali aj preskripcii zdravotníckych pomôcok 

„Bolo mi cťou moderovať sekciu neuro ortopédie, kde sme spoločne mohli prediskutovať pohľad ortopéda, neurológa a neurochirurga na spoločnú  problematiku bolesti chrbta a s tým súvisiacich aj propagácií bolestí do končatín.  V zásade mierne odlišné možnosti a pohľady na terapiu sa premietajú aj do každodennej praxe. Platí však, že pacient môže ťažiť len z medziodborovej spolupráce a transparentnej komunikácie medzi lekármi.“ povedal moderátor Peter Chovanec. Lektori neurológovia Milan Grofik, Peter Velecký, ortopéd Juraj Popluhár a neurochirurg Róbert Illéš poukázali na nutnosť včasného odoslania na operačné zákroky ako aj na spoluprácu neurológa a ortopéda pri drvivej väčšine vertebrogénnych ochorení u ambulantných pacientov liečených konzervatívne.

Mnohí kolegovia si predĺžili pobyt v Rajeckých Tepliciach, prišli aj so svojimi rodinami a naplnili tak ideu organizátorov o vzdelávaní spojenom s oddychom. Tisíce pacientov, ktorí prejdú ambulanciami, zanechávajú stopy aj na duševnom zdraví lekárov, čo vyžaduje adekvátnu intervenciu. Preto jedným z cieľov SAO je aj starostlivosť o duševné zdravie lekárov a sestier a budovanie tímu. Do pekného prostredia Rajeckých Teplíc Vás znova pozveme vo februári  2023. 

Ďakujeme pracovníkom hotela Aphroditae v Rajeckých Tepliciach za príjemnú atmosféru a výbornú starostlivosť počas podujatia. 

Ďakujeme partnerom

za podporu podujatia a spoluprácu