4. Stretnutie SAO v Rajeckých Tepliciach 2023

Začiatok roka sa už tradične niesol v znamení obľúbených podujatí. Vo februári sa kolegovia stretli na Pracovnom stretnutí Sekcie ambulantných ortopédov v Rajeckých Tepliciach, kde priateľská atmosféra prispela k vytváraniu tímového ducha naprieč ortopedickým spektrom vrátane partnerov, vďaka ktorým sa podujatie mohlo uskutočniť. 

Hlavná téma akcie rezonovala aj v neformálnych diskusiách, ktoré poukázali na základné diskrepancie v poskytovaní jednodňovej zdravotnej starostlivosti.  Artroskopie ostávajú moderným trendom ošetrenia mnohých patologických stavov aj športových úrazov.  Prinášajú inovácie a nové technológie a popri endoprotetike významne zatraktívňujú odbor ortopédie pre mladých lekárov.  Panelovú diskusiu s excelentnými odborníkmi moderoval MUDr. Peter Klein, MBA.

Účastníci stretnutia Sekcie ambulantných ortopédov, Hotel Aphrodite, Rajecké Teplice 2023/2

„Potreba jednodňovej zdravotnej starostlivosti prišla s požiadavkou na rýchle efektívne ošetrenie športových úrazov. Jedno z prvých pracovísk vzniklo v r. 2000 v Bratislave Chirurgické centrum doktora Lazara a následne v 2001 vzniklo pracovisko doktora Šušola Medius s MUDr. Vladom Luptákom, kde dodnes pôsobím aj ja“ zľahka predstavil históriu v panelovej diskusii MUDr. Ján Grauzel (Sportclinic Bratislava) a pokračoval. „Prioritou zostáva, aby tieto pracoviská mali kmeňových zamestnancov, ktorí sú schopní riešiť aj následnú starostlivosť, poradenstvo či komplikácie napríklad prostredníctvom 24/7 hotlinky zriadenej presne na tieto účely.  Novinky v anestézii posunuli jednodňovú starostlivosti na vyšší level. Pacient krátko po zákroku je schopný odísť domov a zákroky v jednodňovej starostlivosti sú pre zdravotné poisťovne lacnejšie ako v ústavnom zariadení. Pracoviská by však mali spĺňať technické a odborné kritéria kvality“.

MUDr. Peter Polan, PhD., MPH (prednosta Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Nemocnica Agel Košice-Šaca): „Za uplynulý rok sme vykonali 3200 operácií rôzneho spektra, máme k dispozícii 24 lôžok, zriadili sme hot linku  pre poradenstvo a poskytujeme starostlivosť hokejovým tímom, basketbalistom, futbalistom a mnohým ďalším športovcom aj bežným pacientom. Trendom je špecializácia kolegov na jednotlivé oblasti, napríklad na nohu a členok, alebo na endoprotetiku, artroskopie ramien alebo na vertebrogénne ťažkosti, ktorí následne vedia pacienta ošetriť detailne a správne bez nutnosti opakovaných konzultácií. Som pyšný, že sme pracoviskom Lekárskej fakulty v Košiciach a vytvorili sme vlastný výberový predmet pre študentov medicíny. Voliteľný predmet s názvom  Artroskopia a športová medicína vyučujeme už 5 rokov pre tých, ktorí majú záujem sa ďalej venovať ortopédii a športovej traumatológii. Mnohým práve tento predmet predstavil atraktívny odbor ortopédie, o ktorej sa bežne na lekárskej fakulte študenti neučia.  A mnohí po skončení fakulty práve vďaka tomuto predmetu ostali ortopédii verní. Pred 10 rokmi štyria z desiatich študentov mali záujem venovať sa chirurgickým odborom na Slovensku, dnes tak jeden až dvaja. Bohužiaľ je to aktuálny trend a verím, že len dočasný a preto považujem popularizáciu ortopédie za veľmi dôležitú. Hlavný problém jednodňovej zdravotnej starostlivosti je personálne zabezpečenie, technické vybavenie, kto operuje, aké má zručnosti a vzdelanie, kto je garantom a akú má pracovisko náväznosť na klinické pracoviská v prípade komplikácií, čo by malo byť zmluvne zakotvené. Teší ma spolupráca s ambulantnými lekármi v okolí Košíc, ktorú plánujeme naďalej rozvíjať k obojstrannej spokojnosti. Sme prvé nemocničné pracovisko v SVK, ktoré zriadilo jednodňovú chirurgiu v roku 2003-4“. Peter Polan  vyzdvihol výbornú spoluprácu medzi Bratislavskými a Košickým pracoviskom pri ošetrení a konzultácii pacientov.

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH (hlavný odborník MZSR pre odbor ortopédia a prednosta I.Ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK, SZU a UNB). „Na klinickom univerzitnom pracovisku s 24hod prevádzkou sa stretávame s pacientmi ošetrenými v pracoviskách jednodňovej starostlivosti s komplikáciami po zákrokoch, ktoré sa prejavia napríklad v noci po zákroku.   Sofistikované pracoviská majú s klinickými pracoviskami dohody o ošetrení takýchto pacientov, nakoľko skomplikovať sa môže ktorýkoľvek výkon. Avšak neschvaľujem postupy, ktoré by ku komplikáciám viesť nemali a opakujú sa pri nedostatočnej erudícii operatérov alebo pracovísk. Ak sa pacient dostaví na ošetrenie s príhodami po výkonoch v zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti, poskytneme pacientovi ošetrenie a následné právne konsekvencie už rieši pacient priamo s daným pracoviskom, kde zákrok zrealizovali.  V zásade celá športová traumatológia sa preniesla do jednodňovej starostlivosti, ktorá vie efektívne tieto stavy zvládnuť. Výzvou ostáva finančná úhrada za prácu a použité materiály pri operačných výkonoch, ktorá ani zďaleka nepokrýva náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Zatiaľ nie je definovaný nárok pacienta na štandardnú zdravotnú starostlivosť a doplatkové položky, čo situáciu značne komplikuje“.

Zľava: MUDr. Peter Polan, MUDr. Andrea Švrčková, MUDr. Andrey Švec, MUDr. Jan Grauzel

MUDr. Janka Spišáková, ako zástupca Výboru SOTS a odborník na ortopedickú protetiku, informovala o postupe vyjednávaní a tvorbe legislatívnych zmien v procese preskripcie zdravotníckych pomôcok, ktoré prebiehajú už roky. Verí, že čoskoro príde k zásadným úpravám, ktoré bude možné integrovať do praxe.

Zástupcovia h&h PARTNERS advokátskej kancelárie sú tradičnými účastníkmi podujatí SAO. JUDr. Tomáš Husovský poradil účastníkom, ako sa nezamotať v téme cenníkov v ambulancii, ako správne komunikovať s pacientmi a zdravotnými poisťovňami. 5kľúčových odporúčaní, ako správne nastaviť cenníky v ambulancii nájdete v priloženej prezentácii nižšie. Následne sa T. Husovský presunul na Diskusné fórum do Sekcie sestier, ktorú podujatie ponúklo v premiére. Podpisom vzájomného Memoranda o spolupráci bude môcť Sekcia ambulantných ortopédov rozšíriť svoju činnosť o efektívne a aktuálne informovanie kolegov v témach právnej agendy, ktorá je súčasťou života lekárov, ambulancií aj klinických pracovísk.

Prednášky a workshopy sonografie muskuloskeletálneho systému pravidelne sprevádzajú ortopedické podujatia a stáva sa každodennou súčasťou práce mnohých ortopédov. Diagnostika a správne hodnotenie USG nálezov vyžaduje kontinuálny proces edukácie s následným prínosom pre prax. SAO plánuje pokračovať v aktívnej spolupráci s Rádiologickou spoločnosťou, ktorú zastupuje Predseda Sekcie muskuloskeletálnej sonografie MUDr. Vladimír Neuschl.

Ďalšie stretnutie plánuje SAO v októbri v Košiciach počas Jesenného kongresu SOTS a v Rajeckých Tepliciach sa opäť stretnú sympatizanti SAO 6-8. februára 2024. 

ĎAKUJEME partnerom za spoluprácu a podporu